Zeven natuur- en milieuorganisaties roepen premier De Croo op om in de Granada Verklaring de Green Deal niet uit het oog te verliezen. (c) Wirestock via Freepik

Open brief: Terugkomen op de Green Deal, versterkt degenen die de EU en haar kernwaarden proberen te destabiliseren

Zeven natuur- en milieuorganisaties roepen premier De Croo op om in de Granada Verklaring de Green Deal niet uit het oog te verliezen. (c) Wirestock via Freepik

Deze week komen de Europese staats- en regeringsleiders samen om zich op een informele top te buigen over de ‘Granada Verklaring’. Deze tekst zet mee de strategische bakens voor de komende Europese legislatuur. 7 milieu- en klimaatorganisaties zijn verbijsterd dat milieuvervuiling, de klimaatcrisis en het verlies aan ecosystemen en biodiversiteit geen prioriteit meer zijn. Ze roepen premier Alexander De Croo in een open brief op om vast te houden aan de Green Deal.

Geachte premier,

Geachte Dhr De Croo,

Wij zijn erg verontrust over de voorlopige versie van de ‘Granada verklaring’ die later deze week besproken wordt door de Europese Raad. 

Deze strategische tekst is richtinggevend voor de politieke prioriteiten van de EU tijdens de volgende Europese legislatuur. Het is verbijsterend dat cruciale uitdagingen op vlak van milieuvervuiling, de klimaatcrisis en het verlies aan ecosystemen en biodiversiteit geen deel uitmaken van de vijf prioriteiten die de EU-leiders naar voren schuiven in deze ontwerpversie. Deze kwesties krijgen op zijn best een zijdelingse vermelding. Even verontrustend is het gebrek aan aandacht voor de vraagstukken op vlak van democratie, rechtsstaat en sociale rechtvaardigheid.

De Europese Green Deal was de voorbije jaren een onmisbaar kompas, zowel voor burgers als bedrijven. Hoewel deze Green Deal veel van haar beloften nog moet waarmaken, zorgde de prioritisering van een ‘klimaat-neutraal, groen, eerlijk en sociaal Europa’ voor een belangrijke wending in de besluitvorming. We mogen nu niet afwijken van dit pad, maar moeten koers blijven zetten naar een gezonde, klimaatneutrale economie die ook werkt voor mensen, onze natuur helpt herstellen, de vervuiling terugdringt en de gezondheid en het welzijn van burgers verzekert.

De strategische discussie in Granada is van groot belang. We rekenen hier op uw stem, en verzoeken u met nadruk om te pleiten voor een opname van de volgende prioriteiten in de Verklaring. Deze elementen zijn essentieel indien we de maatschappelijke en industriële voordelen willen plukken van een terdege uitgevoerde groene transitie: 

  • Een drastische toename in de publieke klimaat-, milieu- en sociale investeringen, het in lijn brengen van alle publieke en private investeringen met de groene transitie, en het ter verantwoording roepen van de grote vervuilers.
  • Een versnelling in de implementatie van de Europese Green Deal, en het aanpakken van de ambitiekloof die nog steeds bestaat op vlak van natuur, klimaat én vervuiling. Dit vergt robuuste en juridisch bindende doelstellingen en standaarden, gebaseerd op actuele wetenschappelijke bevindingen. Alleen met een aangehouden Europese inspanning kunnen we onze gezondheid, natuur, veiligheid en economie waarborgen.
  • Het versterken van de Europese besluitvorming en democratie, en een versterkte participatie van het maatschappelijke middenveld. De rol van burgers op het nationale en Europese niveau dient te worden versterkt, en gelijkwaardige mogelijkheden inzake inspraak in de besluitvorming en de toegang tot de rechter dienen te worden verzekerd binnen de EU.

Een Europa dat terugkomt op haar engagement voor een groene, eerlijke en sociaal rechtvaardige transitie, versterkt diegenen die vandaag de EU en haar kernwaarden proberen te destabiliseren. Het zou de Europese concurrentiekracht in de mondiale race naar duurzaamheid verzwakken, en onze afhankelijkheid van autoritaire regimes bestendigen. 

De keuzes die we nu maken, bepalen of we in staat zullen zijn om een eerlijke en sociaal rechtvaardige transitie te verzekeren voor alle Europeanen. Ze zullen ook bepalen in welke mate we in staat zijn om de talloze voordelen van duurzaamheid te oogsten: energieveiligheid, een vitale en groeiende cleantech industrie, milieuvriendelijke en weerbare waardeketens, en bloeiende ecosystemen die zorgen voor zuiver water, schone lucht en gezonde voeding. 

We roepen u dan ook op om uw stem te verheffen, en om samen met de andere Europese leiders te werken aan een Verklaring die zich engageert om de klimaat- en milieucrisis het hoofd te bieden, de doelstellingen van de Green Deal zo snel mogelijk uit te voeren, en te vermijden dat onze toekomstkansen worden gehypothekeerd. 

Hoogachtend,

  • Danny Jacobs, directeur Bond Beter Leefmilieu
  • Sylvie Meekers, directrice Canopea
  • Jos Ramaekers, beleidscoördinator Natuurpunt
  • Philippe Funcken, directeur Natagora
  • Roseline C. Beudels - Jamar de Bolsée, voorzitter WWF-Belgium
  • Raf Pauly, directeur Bral
  • Valerie Del Re, directrice Greenpeace
Klimaatbeleid Greenpeace Natuurpunt WWF

Meer over Klimaatbeleid