Bram Dousselaere (programmacoördinator BBL), Jo Van Cauwenberge (directeur GoodPlanet), Danny Jacobs (directeur BBL) en Kevin Roeland (projectmanager mobiliteit GoodPlanet)

BBL zet schouders onder Green Deal Gedeelde Mobiliteit: vijf keer zoveel autodelers, fietsdelers en carpoolers tegen 2020

Bram Dousselaere (programmacoördinator BBL), Jo Van Cauwenberge (directeur GoodPlanet), Danny Jacobs (directeur BBL) en Kevin Roeland (projectmanager mobiliteit GoodPlanet)

Bond Beter Leefmilieu (BBL) ondertekende samen met zo’n tachtig partners en de drie bevoegde ministers Joke Schauvliege (CD&V), Ben Weyts (N-VA) en Bart Tommelein (Open Vld) de Green Deal Gedeelde Mobiliteit. Met dit partnership willen bedrijven, ngo’s en steden en gemeenten samen autodelen, carpoolen en fietsdelen vervijfvoudigen tegen 2020. Om dat te realiseren, gaat BBL onder meer de kansen en belemmeringen voor gedeelde mobiliteit binnen de huidige regelgeving in kaart brengen.

Samen vergroenen

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is de eerste van een reeks ‘Green Deals’ of ‘Groene-Economie-Convenanten’ in Vlaanderen. De Green Deals zijn een initiatief van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege om bedrijven en sectoren verder te vergroenen. Het gaat om een vrijwillige overeenkomst tussen (privé) partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project na te streven. Bedrijven en organisaties kunnen zelf voorstellen voor een deal aanbrengen en de overheid engageert zich om knelpunten die vergroening belemmeren, aan te pakken. 

Bond Beter Leefmilieu brengt informatie in kaart

In het kader van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit verbindt Bond Beter Leefmilieu zich ertoe om gedeelde elektrische mobiliteit te promoten. Ook brengt BBL de kansen en belemmeringen die bestaan voor gedeelde mobiliteit in de huidige regelgeving in kaart. Gedeelde mobiliteit wordt bovendien een van de speerpunten in het memorandum ‘Gemeente voor de Toekomst’ voor lokale besturen, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 

Met het proefproject Garage Swap wil BBL gedeelde mobiliteit integreren bij nieuwbouwprojecten, op maat van de lokale context. En via het project Clean Power for Taxis en een pilootproject elektrisch autodelen bij particulieren zet BBL zich in 2017 en 2018 in voor innovatie op dit gebied.

80.000 autodelers tegen 2020

Het doel van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit is de implementatie van gedeelde mobiliteit te versnellen. Daarbij wordt maximaal ingezet op elektrisch autodelen en elektrisch fietsdelen. De concrete streefcijfers van deze Green Deal zijn:

- Autodelen: tegen 2020 is het aantal autodelers gestegen van 28.000 tot 80.000;

- Carpoolen: tegen 2020 is het aantal bedrijven dat minstens 1 carpoolmaatregel neemt, verdubbeld van 500 naar 1.000;

- Fietsdelen: tegen 2020 is het aantal fietsdelers gestegen van 196.000 naar 400.000.

“Door auto’s te delen en te carpoolen verminderen we gezamenlijk het aantal auto’s en de kilometers. Resultaat? Minder CO2-uitstoot waar het klmaat wel bij vaart en een betere luchtkwaliteit. Minder autobezit leidt tot duurzaam verplaatsingsgedrag, een betere leefomgeving en beter gebruik van de openbare ruimte (minder parkeerdruk).” zegt Jonathan Lambregs van Bond Beter Leefmilieu. “De elektrificatie van het wagen- en fietspark past in het breder kader van de overgang naar een koolstofarme economie.”

Gedeelde mobiliteit GoodPlanet Mpact Autodelen.net Clean Power for Taxis Garage Swap

Meer over Gedeelde mobiliteit