Onze missie & werking

Bond Beter Leefmilieu verenigt en vertegenwoordigt natuur-, milieu- en ruimteorganisaties. Samen met hen, met maatschappelijke organisaties, met bedrijven en met overheden werken we aan duurzame, haalbare en innovatieve oplossingen voor transitie-uitdagingen.

Onze gedurfde ambitie

We willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen goed en gezond leeft, zonder te wegen op de natuur, het milieu en het klimaat. 

Onze strategie

Hoe willen we dat ambitieuze doel realiseren? 

 • We laten de stem van burgers en groeperingen luider klinken. En we inspireren en activeren hen met informatie en oplossingen. 

 • We dragen bij tot innovaties en concrete initiatieven bij bedrijven en lokale besturen. En we bevorderen een versnelde verspreiding ervan via opschaling en multiplicatie.

 • We geven richting aan het beleid van overheden, door overleg, onafhankelijk advies en opinievorming.

 • We ijveren voor een inclusieve en sociaal rechtvaardige transitie. We ondersteunen alle burgers in onze diverse samenleving bij de omslag naar een klimaatneutrale maatschappij.

Onze thema’s & sectoren

We maken werk van een gezonde leefomgeving door in te zetten op:

 • behoud en herstel van open ruimte en veerkrachtige ecosystemen;

 • circulair gebruik van grondstoffen (water, biomassa, metalen …);

 • een klimaatneutrale samenleving;

 • reductie van omgevingshinder (water, lucht, bodem, geluid) in overeenstemming met veilige gezondheidsnormen. 

Deze noodzakelijke ecologische transities brengen we tot stand in diverse sectoren.

 • Onze eigen werking concentreert zich op industrie, energie, transport, ruimte en gebouwen, landbouw en voeding. 

 • Daarnaast ondersteunen we anderen die het voortouw nemen op vlak van consumptie van verbruiksgoederen, natuur en bos, toerisme, de digitale en financiële sector.

Onze waarden

 • Bond Beter Leefmilieu is onafhankelijk. We stellen ons steeds ongebonden op en zijn grondig in onze analyses. Onafhankelijke expertise ligt aan de basis van onze werking.
 • Bond Beter Leefmilieu is open. We zijn transparant en verwelkomen elke constructieve mening die waarde toevoegt aan ons DNA. Zo vinden we raakvlakken in de samenleving en voeden we onze kracht en onafhankelijke meerwaarde. 
 • Bond Beter Leefmilieu is verbindend. Door te investeren in relaties met leden en bondgenoten groeit het inzicht en wederzijdse vertrouwen en werken we met verenigde krachten aan ons doel. 
 • Bond Beter Leefmilieu is oplossingsgericht. We kijken welke innovaties de wereld kunnen vernieuwen. We denken hierbij outside the box en zoeken proactief en met een 360 gradenperspectief naar een passende oplossing voor elke uitdaging.

Onze personeelsvisie

We bieden een aangename, inspirerende en stimulerende werkplek. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin onze medewerkers zich blijvend kunnen ontplooien. We moedigen hen aan om verantwoordelijkheid op te nemen en werken aan een sfeer van vertrouwen en vrijheid om het werk zelf te organiseren. We waarderen collegialiteit, inbreng, inzet en de diverse talenten binnen het team. 

We kiezen ervoor om binnen deze context expliciet aandacht te besteden aan evenwicht tussen professionele en privé-ambities. Dat doen we bijvoorbeeld door extra voordelen aan te bieden, zoals een voltijdse werkweek van 35 uur, glijdende werktijden, betaald sociaal verlof, extra vaderschaps/meemoederverlof, vrijstelling van arbeidsprestaties vanaf 50 jaar, flexibele toekenning van tijdskrediet en structureel telewerk.

De details en specifieke toekenningsvoorwaarden zijn terug te vinden in het arbeidsreglement van Bond Beter Leefmilieu.

Ons engagement rond diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid

Bond Beter Leefmilieu wil actief inzetten op diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid. Daarom hebben we ons, in samenwerking met Actiris, geëngageerd om

 • een beleid van diversiteit en non-discriminatie te bevorderen;
 • de verschillen eigen aan elk individu te respecteren;
 • een beleid van evenredige deelname op de werkvloer te ontwikkelen;
 • inclusie via integratie van de doelgroepen in de onderneming na te streven;
 • de antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007 na te leven;
 • geregeld een diversiteitsscan uit te voeren;
 • de diversiteit van de samenleving te vertalen naar de eigen organisatiecultuur en het personeelsbestand op alle niveaus binnen de organisatie; 
 • over het diversiteitsbeleid te communiceren, binnen en buiten de organisatie, én met de overheid;
 • het diversiteitsbeleid binnen de organisatie te realiseren via overleg met de werknemers en/of hun vertegenwoordigers.

 

Wil je meer lezen over Bond Beter Leefmilieu? 

In het Beleidsplan 2022-2026 vind je meer details over de strategische en operationele doelstellingen die we tegen 2026, samen met ons netwerk, willen realiseren. 

Ons Jaarplan 2022 is het eerste in rij van de nieuwe meerjarenperiode 2022-2026. Onder het motto “Samen vaart maken in een decennium van versnelling” hebben we maar liefst 70 ambitieuze activiteiten gepland voor dit jaar.