Vernietigde vergunning Ineos: Vlaanderen botst op haar milieugrenzen

De Raad van Vergunningsbetwistingen vernietigde de omgevingsvergunning voor de bouw van de ethaankraker van Ineos. De Raad is van oordeel dat de Vlaamse Regering onvoldoende motiveert waarom de bijkomende stikstofdepositie niet schadelijk is voor de natuur in de Brabantse Wal. "Een duidelijk signaal dat zowel de Vlaamse overheid als het bedrijfsleven hun verantwoordelijkheid sterker moeten opnemen om de druk op het leefmilieu en de natuur te doen dalen”, stelt Bond Beter Leefmilieu.

Vorige zomer gingen de Nederlandse provincies Zeeland en Noord-Brabant in beroep tegen de beslissing van de Vlaamse Regering om Ineos te vergunnen. BBL en 13 andere milieuorganisaties gingen ook in beroep. Hoofdargument van de Noorderburen: de Brabantse Wal (een Nederlands natuurgebied net over de grens) krijgt te veel stikstof te slikken. De Raad gaf de provincies gelijk en vernietigt nu de vergunning van Ineos Project One.

De Raad geeft aan dat de stelling dat de bijkomende stikstofdepositie geen effecten zou hebben op de Brabantse Wal, onvoldoende gemotiveerd is. De Raad stelt dat de drempelwaarde van 1% die de Vlaamse Regering hanteert juridisch niet verankerd is. Anderzijds is de passende beoordeling die Ineos maakte onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. Ineos schreef namelijk dat de effecten onder de 0.3 kg stikstof per hectare en per jaar niet meetbaar zijn. Daar is onvoldoende bewijs voor, stelt de Raad. Hoewel dit arrest de nood aan een robuust stikstofkader duidelijk maakt, is stikstof niet de enige problematische milieudruk in dit dossier. 

Maar één oplossing mogelijk om vergunningenstop te vermijden

Bond Beter Leefmilieu reageert tevreden dat de Raad de instandhoudingsdoelstellingen van de natuur bewaakt. Niet enkel in Vlaanderen, maar ook bij onze noorderburen. De Brabantse Wal is een uniek natuurgebied met waardevolle heide en bos dat aansluit op grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide.

“Deze vernietiging toont nogmaals dat Vlaanderen dringend nood heeft aan sterke maatregelen om de uitstoot van stikstof op natuurgebieden terug te dringen. Het stikstofbad is overvol en het is aan de overheid om daar een juridisch robuust antwoord op te formuleren. Enkel zo bieden we garanties op natuurbescherming en rechtszekerheid voor landbouw, industrie en de bouwsector.” zegt Heleen De Smet. BBL herhaalt haar eis aan de bevoegde ministers om daaromtrent grondig en in het algemeen belang samen te werken.

“Het arrest van de Raad van Vergunningsbetwistingen met focus op stikstof zou vergeten dat er nog meerdere bezwaren zijn bij Ineos Project One. Dit project botst op tal van milieugrenzen: het heeft een grote klimaatimpact, houdt geen rekening met CO2-emissies doorheen hun waardeketen en heeft geen plan om circulair te worden. In volle klimaatcrisis een nieuwe fabriek bouwen op basis van schaliegas is niet verantwoord.” zegt Tycho Van Hauwaert