Naar nuluitstoot in de elektriciteitsproductie

Om de volledige uitstap uit kernenergie op te vangen, zullen er enkele efficiënte gascentrales moeten bijkomen. Toch zullen investeringen in hernieuwbare capaciteit de komende jaren dominant blijven. De uitbouw van zon en wind kan aanzienlijk versnellen. De uitbouw van een flexibel net moet nu reeds starten om een verdere groei van hernieuwbare elektriciteit mogelijk te maken. Daarbij zullen de investeringen in energie- en elektriciteitsbesparing, vraagbeheer, een sterkere verbinding en samenwerking met de buurlanden en opslag de noodzaak van bijkomende fossiele centrales drukken. Na 2030 moet er in Vlaanderen niet meer geïnvesteerd worden in nieuwe gascentrales. Steenkoolcentrales zijn sowieso uit den boze.

Beleidsfocus elektriciteitsproductie - top 3:

1. Elektriciteitsbesparing

Elektriciteitsbesparing is de goedkoopste, meest milieuvriendelijke en duurzame manier om onze bevoorradingszekerheid te garanderen en de klimaatdoelstellingen te halen. Volgens een studie van studiebureau 3E kunnen we in België met drie gerichte maatregelen 1.116 MW besparen op de piekvraag.16 Dit is meer dan de capaciteit van een grote kernreactor. 

De Vlaamse Regering moet daarom prioritair werk maken van een elektriciteitsbesparingsprogramma dat onder meer inzet op de vervanging van elektrische verwarming, een efficiëntere verlichting en efficiëntere processen in de industrie. Deze elektriciteitsbesparing gaat samen met de elektrificatie van andere sectoren zoals gebouwenverwarming of transport. Beide tendensen zijn niet tegengesteld aan elkaar maar net complementair. Er zullen steeds meer toepassingen elektriciteit gebruiken, maar voor alle toepassingen zijn efficiëntieverbeteringen waardevol.

2. Uitbouw van een flexibel energiesysteem

Voor 2020 zal de interconnectie van België met de buurlanden versterkt worden door een verbinding met Duitsland door het Allegro-project, met Nederland door het Brabo-project en met het Verenigd Koninkrijk door het NEMO-project. De elektriciteitsvraag bij de industrie, de kmo’s en ook de gezinnen kan gestuurd worden om de piek af te toppen en (eigen) productie en consumptie beter in evenwicht te brengen. Daarnaast moeten de energiemarkt en de prijszetting flexibiliteit, vraagsturing en opslag bevorderen. 

3. Gunstig investeringsklimaat voor zon, wind en aardwarmte

Een gunstig investeringsklimaat zorgt voor de noodzakelijke, snellere groei van zonne- en windenergie of aardwarmte. Zowel een snelle uitstap uit kernenergie als een hogere CO2-prijs in de Europese emissiehandel zijn cruciale voorwaarden. Daarnaast staan duidelijke, ambitieuze doelstellingen voorop. Een voorspelbaar traject waarbij de steun evolueert in functie van de evolutie van de technologie en van de energieprijzen, moet zorgen voor een gegarandeerd rendement. Het aandeel biomassa in de elektriciteitsmix wordt beperkt tot wat duurzaam beschikbaar is. Een goed ruimtelijk kader en een vroege inspraak bij de inplanting en volwaardige participatie bij de uitbating van hernieuwbare energieprojecten kan het draagvlak voor windenergie versterken.

Uit: Na parijs: van fossiel naar hernieuwbaar in tien jaar. 21 beleidspistes voor een disruptie klimaatbeleid (april 2016)

Windenergie Zonne-energie

Meer over Windenergie, Zonne-energie