Foto Vincent Foret

Naar Grondwettelijk Hof om landschap en inspraak te redden

Foto Vincent Foret

Met de nieuwe wetgeving rond ruimtelijke ordening maakt de overheid het makkelijker om te bouwen in waardevolle landschappen, en moeilijker om als burger beroep aan te tekenen tegen een vergunning. Dat is in strijd met de betonstop, en snoert de inspraakrechten van burgers. De milieubeweging kondigde eerder aan om deze bepalingen aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof. Maandag legden we ons verzoekschrift neer, waarmee de rechtszaak officieel van start ging.

Open ruimte onder druk

In de nieuwe wetgeving rond ruimtelijke ordening, de zogenaamde codextrein, zit een bepaling die de regels versoepelt om nieuwe gebouwen toe te laten in landschappelijk waardevol gebied. Vroeger kon dat enkel in zeer uitzonderlijke gevallen, voortaan zal een groenscherm als schaamlapje volstaan. Die beslissing gaat in tegen de betonstop en dreigt de verdere verrommeling van Vlaanderen in de hand te werken.

In plaats van telkens nieuwe landbouwgebouwen in de open ruimte op te trekken, zou het beter zijn om erover te waken dat leegstaande landbouwbedrijven in landbouwgebruik blijven. Nu worden die nog al te vaak ingenomen door bandencentrales of andere groothandels.

Minder beroepsrechten

Momenteel kan elke burger wiens rechten worden aangetast door een bouwproject, tegen die vergunning in administratief beroep gaan. Wanneer dat beroep verworpen wordt, kan je nog bij de rechter terecht, die onderzoekt of de vergunning wel wettig is. Maar die rechten worden nu ingeperkt.

Voortaan zullen alleen burgers die een bezwaar hebben ingediend tijdens het openbaar onderzoek van de aanvraag nog in beroep kunnen gaan. Het klinkt misschien als een technisch detail, maar in de praktijk is het verschil hemelsbreed. Het gele aanplakbord van het openbaar onderzoek gemist? Of niet helemaal op de hoogte van de concrete impact van het project? Dan geldt zwijgen als toestemmen. De tijd om te reageren op een nieuw bouwproject wordt daarmee ook plotsklaps gereduceerd tot de 30 dagen van het openbaar onderzoek.

Naar het Grondwettelijk Hof

Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Greenpeace, WWF, stRaten-generaal, Ademloos, Vogelbescherming, BOS+, Milieufront Omer Wattez, Actiecomité Leefmilieu Rupelstreek en de Limburgse Milieukoepel stappen daarom naar het Grondwettelijk Hof. Want volgens de milieubeweging is dit in strijd met de Belgische grondwet.

Maandag legden we ons verzoekschrift neer, waarmee de rechtszaak officieel van start ging. De uitspraak wordt verwacht over een jaar.

Landbouw

Meer over Landbouw