Landbouwakkoord smaakt zoetzuur: grootste bedreiging voor ruimte voor natuur tijdelijk afgewend, maar waterkwaliteit gaat onverantwoord achteruit

Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu (BBL) reageren erg scherp op het landbouwakkoord dat de Vlaamse regering gisteravond sloot met BB, ABS en Groene Kring. De wijze waarop het akkoord tot stand kwam, is een democratie onwaardig en miskent het algemeen belang dat centraal moet staan. Onder druk van een enkele stakeholder met een eenzijdige agenda maatregelen doorvoeren, zo voer je geen beleid in Vlaanderen — en al zeker niet omtrent natuur en milieu, cruciaal voor ieders welzijn. 

Inhoudelijk zijn tal van onderdelen problematisch. De toegevingen voor het nieuwe mestactieplan zijn onverstandig en strooien de landbouwers zand in de ogen. De Europese Commissie zal deze afzwakking hoe dan ook niet goedkeuren. Voldoende gezond drinkwater voor mens en natuur is niet langer gegarandeerd. Dat de intensieve teelten een regeling krijgen die hen wel water garandeert, snijdt diep in de droge regio’s van West-Vlaanderen. Dat de waterkwaliteit en biodiversiteit zo verder bergaf gaan, is onverantwoord. 

De natuur- en milieuverenigingen stellen vast dat van een versoepeling van het stikstofakkoord — terecht — geen sprake is en dat de regering in de grondendiscussie geen onbezonnen beslissing genomen heeft. Een op te leveren rapport van de nog op te richten werkgroep landgebruik wordt wel doorgeschoven naar de volgende regering. Dit rapport moet de ambities van Vlaanderen ook voor natuur weerspiegelen. Het cruciale belang van natuur in eenieders omgeving erkent men momenteel niet voor grote delen van Vlaanderen.

Het is een goede zaak dat van een langetermijnslandbouwvisie werk gemaakt wordt. Bij het ontwikkelen van deze visie moet de wetenschap uiteraard een sleutelrol spelen. 

We zijn erkentelijk voor de inspanningen die de Minister van Omgeving geleverd heeft om het natuurbeleid zo veel mogelijk overeind te houden.